کاداتولید اين امكان را فراهم مي‌آورد تا شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات بتوانند اقلام خود را به زنجیره تامین و مصرف کالا معرفی و برای آنها شناسنامه (پروفایل) و کد محصول صادر نمایند. هر عضو این سامانه میتواند اطلاعات محصولات خود را مبتني بر داده‌هاي استاندارد از طريق بستر الكترونيكي منتشر کند تا در اختيار مصرف‌كنندگان اطلاعات بالقوه و بالفعل مانند مشتريان آن‌ها قرار بگيرد. هدف اصلي، معرفي يك شركت و محصولاتش به فضاي مصرف و تمايل به افزايش تنوع محصولات است. داده‌هاي استاندارد مصرفي در اين سامانه باعث پديد آمدن زبان مشترك توصيف محصولات در صنعت مي‌شود و امكان يكپارچه‌سازي سامانه‌‌هاي اطلاعاتي و انجام انواع تحليل‌هاي مديريتي موردنیاز را فراهم مي‌آورد.

شرکت‌ها در سامانه کاداتولید، اطلاعات اقلام محصول خود را ثبت می‌کنند و اطلاعات محصولات از طريق سایر سامانه های کادا، در شبكه مصرف کالا سازمان های مصرف کننده و خریدار منتشر می‌شود.

این سامانه پروفایل کردن شرکت، محصولات و انتشار این اطلاعات در سامانه های مصرف کننده و سامانه کادابازار (سیستم انتشار و اطلاع رسانی عمومی و فراگیر اطلاعات ایجادی کاداتولید) را به عهده دارد.

  • کدینگ محصولات (بارکد) و شناسنامه دار کردن محصولات، توسط خود عضو و از طریق سامانه در اختیار، صورت میگیرد.
  • اطلاعات محصولات و توانمندیهای تولیدی عضو در اختیار فضای مصرف و خرید کشور و شبکه های B2B و B2C قرار داده میشود.
  • از اطلاعات سامانه در سامانه های داخلی خود (مالی، تولید، سفارشات و ...)، استفاده نمایند و عملیات بنگاه خود را ارتقاء دهند.
  • شرکت شما و محصولات در سایت www.CADAbazar.ir و در قالبی کارا، اطلاع رسانی و ویترین مجازی گردد.